Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

joder
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viakomplikacja komplikacja
joder
3726 233b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
joder
4222 b006 390
Reposted fromthis-is-my-story this-is-my-story viazupson zupson
joder
- Czy stosuje Pani jeszcze jakaś antykoncepcję poza swoim charakterem?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachapstick chapstick
joder
7840 fe5d 390
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaMonasi Monasi
3833 6160 390
Reposted fromamatore amatore viaesperantoo esperantoo

May 14 2017

joder
6263 fbe9 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 08 2017

8565 5ab9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viazupson zupson
joder
6128 c570 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
joder
6121 5564 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
joder
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viagwiazdeczka gwiazdeczka
joder
Reposted fromFlau Flau viakiks kiks
joder
9509 2122 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks
joder
4756 5858 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakiks kiks
joder
2004 812b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiks kiks
joder
3035 b3c0 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakiks kiks
joder
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakiks kiks
joder
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
joder
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viakiks kiks
joder

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl